SAOBRAĆAJNA DELIKTNA ODGOVORNOST

Jedna od pravnih oblasti kojom se bavi naša kancelarija jeste saobraćajna deliktna odgovornost.

U praksi imamo veliki broj predmeta u kojima smo bili i u kojima smo punomoćnici/branioci naših stranaka u postupcima u kojima su okrivljeni ili oštećeni, kako u prekršajnom postupku, tako i u krivičnom.