PRAVO OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE:

Pitanja osiguranja postaju široko zastupljena i odnose se na osiguranje imovine i lica. Direktno poveza oblast sa pravom osiguranja jeste pravo na naknadu štete, kako materijalne, tako i nematerijalne.

Mnoštvo je klijenata koje je i koje zastupa naša advokatska kancelarija i to kako u postupcima zaključivanja ugovora o osiguranju, tako i u postupcima naknade štete.